Contacte

BLOCS DE FORMIGÓ

MAGATZEM

La nostra empresa

On som

EXPOSICIÓ

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.prefabricatslleida.com

 

 

l. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Respectant el que estableix la legislació vigent, PREFABRICATS LLEIDA S.L. (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

 

Lleis que Incorpora aquesta política de privacitat.

 

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a Internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

• La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

• El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de  desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).

• La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSl-CE).

 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals.

 

El responsable del tractament de les dades personals recollides és:

PREFABRICATS LLEIDA S.L., amb CIF: B-25312448 (des d'ara, Responsable del tractament).

Les seves dades de contacte són les següents:

Direcció postal:

Ctra. d'Agramunt, km 0,5

25730 ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)

Telèfon de contacte: 973 40 01 79

E-mail de contacte: info@prefabricatslleida.com

 

Registre de dades de caràcter personal.

 

Les dades personals recollides per PREFABRICATS LLEIDA S.L., mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre PREFABRICATS LLEIDA S.L. i el Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest.

 

Categories de dades personals.

 

Les categories de dades que es tracten en PREFABRICATS LLEIDA S.L. són únicament dades identiftcativos. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

 

Base legal per al tractament de les dades personals.

 

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. PREFABRICATS LLEIDA S.L. es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

 

Períodes de retenció de les dades personals.

 

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins de la seva tractament o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

 

Destinataris de les dades personals.

 

Les dades personals de l'Usuari només seran compartits amb l'empresa propietària dels servidors (hosting) on ​​s'allotja la web. Aquesta última ja té la seva pròpia política de privacitat que salvaguarda abastament aquestes dades personals. En tot cas poden adreçar-se a Millorsoft Solucions de Hardware c/ Riu Besòs, 18, 25001, Lleida, tel. 973 118 257 o bé a info@mshservice.com

 

Dades personals de menors d'edat.

 

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per PREFABRICATS LLEIDA S.L. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

 

Secret i seguretat de les dades personals.

 

PREFABRICATS LLEIDA S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmesos, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestesdades.

No obstant això, pel fet que PREFABRICATS LLEIDA S.L no pot garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament i vetllarà per a que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de les dades personals.

 

L'Usuari podrà exercir davant del Responsable del tractament (PREFABRICATS LLEIDA S.L.) els següents drets reconeguts en el RGPD:

      • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si PREFABRICATS LLEIDA S.L. està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que PREFABRICATS LLEIDA S.L hagi realitzat o realitzi, així com, entre d'altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

      • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.

      • Dret de supressió ( "el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari es s'oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte de una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

      • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan el Usuari s'hagi oposat al tractament.

       • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dadespersonals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

      • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de PREFABRICATS LLEIDA S.L.

      • Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

 

Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència "RGPD www.prefabricatslleida.com, especificant:

 

• Nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.

• Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.

• Domicili a efecte de notificacions.

• Data i signatura del sol·licitant.

• Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:

Adreça postal:

Ctra. d'Agramunt, km 0,5 - 25730 ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)

Correu electrònic:

 info@prefabricatslleida.com

 

Enllaços a llocs web de tercers.

 

El lloc web pot incloure enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de PREFABRICATS LLEIDA S.L., i que per tant no són operats per la nostra web. Els titulars d'aquestes pàgines web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

 

Reclamacions davant l'autoritat de control.

 

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui el seu residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

 

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta política de privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implica l'acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

PREFABRICATS LLEIDA S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat no seran notificats de forma explícita a l'Usuari. Es recomana a l'Usuari consultar aquesta pàgina de manera periòdica per estar al corrent dels canvis o actualitzacions.

Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el dia 25 de maig del 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

 

 

PREFABRICATS LLEIDA S.L.

Ctra. d'Agramunt, km 0,5

25730 ARTESA DE SEGRE (LLEIDA)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

tel. 973 40 01 79

973 40 20 92

973 40 20 96